สินค้า 1

Level 1: Basic Vocabulary

 Pronouns:

dichán    :    I, woman                        

phǒm     :    I, man

khūn      :    you , Mr. , Miss. , Mrs.  

kháw     :    he, she, they

rāw       :    we, us

 

Colors:

sǐi  dwvŋ   :  red , sǐi khǐaw : green , sǐi  sôm : orange

 

Classifiers :

         lêm         :   clf. for books,notebook  ’ān      :    for  ruler                       

bāy            :    for fruits, eggs, hat            chín      :    pieces

wǐi             :    hands of bananas               yàaŋ    :    kinds

kilōo/lōo    :    kilogram                            khìit     :    100 grams

lŏo             :    dozen                               khùap   :    year of age up to  13                

pīi              :    year; year of age over 13   dūan     :    month

’āathít        :    week                                wān      :    day

chûamōoŋ :    hour                                  nāathīi  :    minute

 

  Numbers:

nùŋ    :     1

s”ŋ      :     2

sǎam  :     3

sìi      :     4

hâa    :     5

hòk   :     6

         cèt     :     7

         peet   :     8

         kâaw :     9

         sìp    :     10

        sìp-’èt :    11

        sìp- s”ŋ :   12                                                    

        yîi-sìp  :    20

        yîisìp-’èt/yîip-’èt : 21

        r“ooy       :    100

        phān      :    1,000

        muun     :    10,000

        seen      :     100,000

        laan       :    1,000,000


Conjunctions:

ka      :      with , and                  

 

 

7.        Adverbs:

          ’ìik               :    more;                        dûay                 :   also, too

          mâak           :    very,  to be many                  mây                      :     not

          ’ìik thīi       :    again, another time   bāwbāw      :    softly, quietly

ca                :    will                              khūan ca   :    ought to, should

chácháa       :    slowly slow               . . . dâay     :    can        

dāŋdāŋ        :    loudly, loud              dûaykān     :    together          

khlky         :    ever                           kwàa          :    more than

la                :    per, a                        lzvw          :   already

mây dâay    :    cannot                       mây khlky :    never     

mây kh’y   :    not very                    mây khūan ca :  should not

mây. . . lləy :    not. . . at all             mây t’ŋ      :    must not         

mây yàak ca :    would not like to,       yàak ca    :    would like to

                        don’t want to                                         want to

mǔankān     :    also, too-same as      nítn‘y         :    a little

rāwrāaw     :    about                        rēwrēw        :    fast, quickly

thâwnán      :    just, only                   thîisùt         :    the most, the____est

          yāŋ             :    still; not yet                 yāŋ mây   :    not ____ yet

 

 

8.        Location:

          thîi       :    at, on, in;                     klây     :    near

          klāy      :    far

 

 

9.        Directions:

          khwǎa      :    right;                       sáay          :    left;     

          trōŋ pāy   :    straight ahead;        líaw klàp :    U-turn

 

 

10.   Status particles:

          khá         :    woman, polite, question; Yes?

          khâ         :    woman, polite, answer; Yes.

          khráp     :    man, polite, question or answer; Yes?; Yes.

 

 

The Most Effective, Innovative Thai Language School

 

                                                           www.ttltopthai.com  Tel. 02-632-6822

 

11. Greetings, general phrases:

          sawàtdīi  kh.         :    Good morning,- afternoon, etc; Hello; Good bye.

          kh‘pkhūn  kh.   :    thank you.

          kh”thôot  kh.     :    excuse me.

          mây  pēn  rāy  kh.     :    never mind; that’s all right; don’t mention it.

          pāy  nǎy  kh?       :    Hi – where are you going?

          ’āw……máy  kh? :    Would you like……? Would you have some……?

          kh”…… n‘y  kh.   :    I’d like some……; May I have some……?

          mây  chây  kh.      :    No.  That’s not what I said.

          nîi  kh.                  :    here you are; here it is.

          ph  lzvw  kh.   :    that’s enough.

 

 

12. Question words.

’arāy                  :    What

kìi                      :    How many , How  much

thâwrày               :  How many , How  much

máy                    :    would you like some……?;

                               would you like to ……?; yes or no?;

Question + ná’   :    ask/say it again

rú’                      :    do I understand you correctly?;

                               Is that what you said?

thîi  nǎy             :    where?


  • รูปนร.ttl8.jpg
    หนังสือLevel 1 Basic Conversation 300 บาท Level 2 Basic Conversation 300 บาท Level 3 Basic Conversation 300 บาท Level 4 Basic Conversation 300 บาท Level 5 Basic Convers...
Visitors: 41,364